Kerhon syyskokous 16.11.2016 ja Riksun kolmoset

Tervehdys!

Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään perinteiseen tapaan Riihimäen ABC:n kabinetissa. Aika on 16.11.2016 kello 18.30 alkaen. Tervetuloa paikalle.

Ohessa löytyy uusin Riihimäen Kolmonen missä paljon asiaa mm. baluneista ja paljon muusta. Kannattaa siis jälkeen lukaista läpi.

Tervetuloa paikalle!

Mikko / OH3FOG

Säännöt

RIIHIMÄEN KOLMOSET RY:N SÄÄNNÖT

28.02.2007

NIMI JA KOTIPAIKKA

1. § Yhdistyksen nimi on Riihimäen Kolmoset ry, sen kotipaikka on Riihimäen kaupunki ja toiminta‑alueena Riihimäen talousalue.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kerho.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2. § Kerhon tarkoituksena on Riihimäellä ja sen lähiympäristössä olevien radioamatöörien yhdyssiteenä toimiminen sekä radioamatööriharrastuksen levittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho

avustaa jäseniään radioamatööritoiminnassa

ylläpitää radioamatööriasemia

järjestää kursseja, näyttelyjä, keskustelu‑, esitelmä‑ ja muita vastaavia tilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, leirejä sekä alaa koskevia kilpailuja

julkaisee ja hankkii kirjallisuutta

pitää yllä yhteyksiä alan muihin yhteisöihin.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianomaisen luvan saatuaan hankkia varoja järjestämällä arpajaisia, rahankeräyksiä ja huvi‑ ja juhlatilaisuuksia.

JÄSENET

3. § Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja kannatusjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö.

Kerhon jäsenet hyväksyy kerhon hallitus.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävistä liittymis‑ ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää kerhon syyskokous kunkin jäsenryhmän kohdalta erikseen.

Kerhon kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua kerhon toiminnassa erityisesti ansioitunut henkilö. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

4.§ Kerhon jäsen on oikeutettu eroamaan kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi eroamisilmoituksen tekemisestä lähtien.

Kerhon jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa kerhosta, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kahtena (2) peräkkäisenä vuonna tai jos hän toiminnallaan kerhossa tahi sen ulkopuolella estää kerhon tarkoituksen toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös kerhon kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä kerhon kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallitukselle on tehty.

KERHON TOIMIELIMET

5.§ Kerhon toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee kerhon sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä määrittelee heidän tehtävänsä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen aihetta olevan, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään kolme (3) hallituksen muuta jäsentä, ja kokouksesta on kaikille hallituksen jäsenille henkilökohtaisesti ilmoitettu.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

2. Edustaa kerhoa, tehdä kerhon puolesta sitoumuksia sekä esiintyä kerhon puolesta kantajana ja vastaajana.

3. Kutsua kerho kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

4. Toimeenpanna kerhon kokousten tekemät päätökset.

5. Vastata kerhon rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.

6. Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo‑ ja menoarvion rajoissa.

7. Päättää varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa.

8. Laatia kerhon toiminta‑ ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.

9. Laatia ehdotus kerhon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

10. Hoitaa muut kerhoa koskevat asiat.

KOKOUKSET

7.§ Kerhon kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille kerhon syyskokouksen päättämässä lehdessä tai henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla viimeistään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

8.§ Kerhon syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan syyskuussa ja viimeistään marraskuun loppuun mennessä:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo‑ ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi vuodeksi.

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet.

5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto.

6. Päätetään, missä lehdessä kokouskutsut mahdollisesti julkaistaan.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9.§ Kerhon kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kerhon tilintarkastajien niistä antama lausunto.

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10.§ Kerhon ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11.§ Kerhon kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koollekutsuttu.

Kerhon kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

TILIT JA NIMENKIRJOITTAMINEN

12.§ Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.

Kerhon tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.

13.§ Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHON PURKAMINEN

14.§ Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15.§ Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava kerhon purkamisesta.

Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, on kerhon varat käytettävä kerhon tarkoitusperien hyväksi purkamiskokouksen päätöksen mukaisesti.

16.§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Kerho-info lähtenyt matkaan

Muutama minuutti sitten lähetin jälleen sähköpostitus-listalle matkaan uusimman info-pläjäyksen tulevista suunnitelmista, tapahtumista ja siitä mitä meneillään. Jos posti ei koskaan saapunut perille, niin laita viestiä tulemaan. Tarkistan, että onko sähköpostiosoite listalla oikein, niin saadaan viestit kulkemaan. Omakutsulla tavoittaa.

Mikko / OH3FOG

Tarinaa antenneista

Jukka Klemola, OH6LI, kävi pitämässä keskiviikkona 28.9.2016 kerholaisille hyvinkin kattavan esitelmän otsakkeella ”Asiaa antenneista + teoriaa”. Jukan vierailusta on kuvia katsottavissa galleriasta ja materiaali on lisätty Toiminnat valikon taakse kohtaan ”Rakentelu, linkit ja vinkit”.

Kiitos vielä kerran Jukalle loistavasta illasta!

Kotisivut uudistuvat

OH3AD:n kotisivut ovat suuremman remontin alla. Osa linkeistä toimii vielä vajaasti ja paljon vanhojen sivujen dataa puuttuu.

Jos huomaat virheitä tai puutoksia niin laita viestiä tulemaan osoitteeseen oh3fog(at)sral.fi

Mikko

© 2024 A MarketPress.com Theme